Følgende handels- og licensbetingelser er gældende for Quick Order.

Aftalepart

Quick Order består af en række selskaber i forskellige lande. I har indgået aftale med den juridiske enhed, som fremgår af jeres købsaftale. I mangel af anden aftale vil det for danske kunder være Quick Order ApS (CVR-nr. 36422459), for norske kunder er det Quick Order AS (org.nr. 823 095 392) og for britiske kunder er det QuickOrder Ltd. (company nr. 12397265).

”Quick Order” betyder i det følgende den juridiske enhed, som I har indgået aftale med.

Produktet
Aftalen omfatter levering af det aftalte antal tablets med tilhørende opladere samt levering af det aftalte antal brugerlicenser til Quick Orders software.

Quick Order tilbyder adgang til følgende software:
i) Quick Serve (en håndterminal),
ii) Quick Order (et elektronisk menukort),
iii) Quick POS (et kasseapparat) og
iv) Quick Manager (et løn- og vagtplanlægningssystem).
v) Monitor (elektronisk egenkontrol)
vi) Selvbetjening (take away)
Det fremgår af Købsaftalen, hvilke licenser Kunden har erhvervet brugsret til.
Kunden modtager 4 logins til softwaren, logins anvendes til:
1) login på en tablet, som skal udleveres til en gæst,
2) login som skal anvendes i Kundens køkken.
3) login som skal anvendes af Kundens tjenere
4) et login som skal anvendes for at få adgang til Quick Order back-end-softwaren.
Quick Order back-end-softwaren tillader, at Kunden kan sætte sit menukort op med beskrivelser, priser, fotos m.m. af Kundens varer samt tilføje logo og eventuelt slogan til menukortet. Derudover vil Kunden kunne generere forskellige statistikker, eksempelvis omsætning pr. dag, uge, måned og omsætning fordelt på retter.


Hardware – pris, betalingsbetingelser og ejendomsforbehold
Licensprisen omfatter ikke levering, opsætning eller instruktion. Se punkt 4 for levering. Der kan indgås særskilt aftale om opsætning og/eller instruktion. Betalingsbetingelser bestemmes i henhold til købsaftalen. Quick Order har ejendomsforbehold i tablets, opladere og andet hardware indtil den fulde købesum med tillæg af evt. påløbne omkostninger er betalt. Herefter overgår ejendomsretten til Kunden. Alle priser er ekskl. moms og levering.


Software – licensafgift, betalingsbetingelser og opsigelse
Kunden betaler en løbende licensafgift for anvendelse af softwaren ”Quick Order Menukort” med tilhørende back-end. Licensafgifter betales månedligt forud og forfalder den sidste hverdag i måneden. Licensaftalen er en løbende aftale, som forbliver i kraft indtil den opsiges. Opsigelse skal ske skriftligt med løbende måned + måneds varsel.


Levering
Ved anvendelse af EXW betragtes varerne som leveret og ordren som effektueret fra det øjeblik, varerne er stillet til rådighed for Kundens afhentning på Quick Orders adresse. Quick Order har fuldmagt til at bestille transport på sædvanlige vilkår på vegne af Kunden og for Kundens regning. Afsendelsen sker, uanset hvem af Parterne der har bestilt transporten, på Kundens regning og risiko. Evt. transportforsikring påhviler Kunden. Leveringstiden er fastsat af Quick Order efter bedste skøn, og kan den ikke overholdes, vil Kunden modtage meddelelse herom samt så vidt muligt om tidspunktet, hvor levering kan påregnes at finde sted. En eventuel forsinkelse giver ikke Kunden ret til at ophæve købet og/eller kræve nogen form for økonomisk kompensation fra Quick Order.


Mangelansvar og reklamation
Ved Kundens modtagelse af tablets, opladere m.v. skal Kunden straks foretage en grundig undersøgelse af det solgte. Såfremt Kunden ønsker at reklamere over eventuelle mangler, herunder i forhold til det leverede antal, som Kunden har eller burde have opdaget ved sin grundige undersøgelse, skal skriftlig reklamation fremsættes over for Quick Order uden ugrundet ophold og senest inden 14 dage efter, at er modtaget på Kundens adresse. Quick Order er berettiget til at afvise reklamationer, modtaget efter udløbet af ovennævnte tidsrum.


Software og immaterielle rettigheder
Produktet leveres med en begrænset brugerlicens til Kunden. Produktet må og kan alene anvendes til det aftalte formål. Enhver anden benyttelse eller forsøg på benyttelse af software, herunder men ikke begrænset til reverse engineering, dekompilere, disassemblere, modificere, oversætte, gøre forsøg på at finde frem til softwarens og tjenesternes kildekode eller skabe afledte produkter, der er baseret på softwaren og tjenesterne, er en væsentlig misligholdelse af Aftalen, som berettiger Quick Order til at ophæve Aftalen uden yderligere varsel.
Quick Order bestræber sig på løbende at vedligeholdelse, opdatere og opgradere softwaren. Såfremt der kommer nye funktioner eller muligheder, vil Kunden blive orienteret herom og funktionen vil automatisk blive omfattet af Kundens licens, medmindre Quick Order efter eget skøn forbeholder sig et tillæg herfor. Kunden, Kundens personale og Kundens gæster opfordres til i videst muligt omfang at komme med forslag til ændringer, forbedringer eller tilføjelser til produktet og brugervenligheden, således Quick Order kan forbedre sit produkt til parternes fælles gavn. Ethvert forslag til ændring, forbedring eller tilføjelse tilhører kvit og frit Quick Order, som er berettiget til vederlagsfrit at indarbejde og benytte sådanne forslag. Når Kunden sætter sit menukort op, tilføjer Kunden blandt andet beskrivelser og evt. fotos af sine produkter. Ethvert sådant indhold, der er beskyttet af immaterielle rettigheder, herunder billeder og videoer), giver Kunden specifikt Quick Order tilladelse til at genanvende på en ikke-eksklusiv, overdragelig, videre-licenserbar, royaltyfri og verdensomspændende licens. Denne ret ophører, når Kunden sletter det pågældende indhold eller Aftalen ophører, medmindre indholdet forinden er anvendt af andre, og disse ikke har slettet det.
Quick Order indestår for, at softwaren ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder patenter eller ophavsrettigheder. Quick Order fraskriver sig ethvert ansvar for, at indholdet i back-end-softwaren tilføjet af en anden bruger ikke krænker tredjemands ret. Såfremt Kunden skulle blive bekendt med en mulig krænkelse af tredjemands rettigheder, herunder Kundens egne rettigheder, er Kunden forpligtet til straks at give Quick Order skriftlig oplysning herom. Det samme gælder tredjemands eventuelle krænkelse af Quick Orders rettigheder.


Behandling og erhvervsmæssig udnyttelse af data og statistikker
Quick Order registrerer og behandler data fra Kunden om Kundens forretning, herunder eksempelvis produktsammensætning, omsætning på varekategorier, kostpriser, forbrugstendenser, kundesammensætning, omsætningshastighed, efterspørgsel, bemanding i forhold til sæson og omsætning m.v. Kunden accepterer, at Quick Order uden vederlag til Kunden behandler indhentede data med henblik på at udarbejde markedsanalyser, forbrugstendenser, forbedringsforslag, sammenligningsgrundlag m.v. Kunden accepterer, at Quick Order overdrager data og/eller analyser til tredjemand, forudsat at tredjemand ikke får oplysning om, hvorfra dataene stammer. Quick Order indestår således for, at tredjemand hverken direkte eller indirekte kan henføre dataene til Kunden. Quick Order er berettiget til at overdrage data og/eller analyser.


Forretningshemmeligheder og fortrolighed
Teknisk information, knowhow, koncepter, metoder, immaterielle rettigheder samt hertil relateret information, der er udviklet af og/eller ejes af Quick Order, er at betragte som Quick Orders forretningshemmeligheder, der ikke ubeføjet må videregives eller udnyttes af Kunden. Denne forpligtelse gælder også efter Aftalens ophør. Oplysninger om Kunden og Kundens forretning (bortset fra de under punkt ”behandling og erhvervsmæssig udnyttelse af data og statistikker” nævnte), herunder Kundens produkter, omsætning m.v., er at betragte som Kundens forretningshemmeligheder, der ikke ubeføjet må videregives eller udnyttes af Quick Order.


Kundens misligholdelse
I tilfælde af Kundens misligholdelse af Aftalen, herunder som følge af hel eller delvis manglende betaling af licensafgift, er Quick Order berettiget til straks at ophæve Aftalen. I tilfælde af hel eller delvis manglende betaling af forfaldne beløb er Quick Order tillige berettiget til at afbryde forbindelsen til produktet. Dette sker uden yderligere varsel. Genåbning kan alene ske mod betaling af det skyldige beløb med tillæg af påløbne omkostninger samt et gebyr på 500 kr. ekskl. moms.


Ansvarsfraskrivelse og -begrænsning
Quick Order fraskriver sig ethvert ansvar for direkte som indirekte tab, der måtte indtræde som følge af fejl eller mangler ved produktet, herunder men ikke begrænset til driftstab, avancetab, følgeskader, tabt goodwill, tab af data eller andre indirekte tab. Quick Orders ansvar begrænser sig således til tilfælde af grov uagtsomhed og forsæt, men omfatter i ingen tilfælde de nævnte indirekte tab og er under alle omstændighed begrænset til den af Kunden betalte licensafgift inden for det seneste år. Kunden er bekendt med, at anvendelse af produktet forudsætter, at der er trådløs internetforbindelse med tilstrækkelig dækning. Kunden leverer selv internetforbindelse og bærer selv risikoen for, at der er forbindelse mellem internettet og produktet.
*Kunden er opfordret til at have fysiske menukort liggende i restauranten, således disse kan anvendes i tilfælde af nedbrud eller lignende af Menukortet.


Ændring af Aftalen, herunder licensafgiften
Quick Order kan ændre disse vilkår, herunder licensafgiften samt gebyrer, med et varsel på mindst 1 måned. Ændringerne varsles ved skriftlig meddelelse til Kunden, eventuelt sammen med en regning eller som tekst på betalingsoversigten fra Kundens bank eller PBS. Såfremt der sker en væsentlig ændring af købsaftalen, er Kunden berettiget til at opsige aftalen til ophør på den dato, hvor de ændrede vilkår træder i kraft. Opsigelse forudsætter, at Kunden giver Quick Order skriftlig meddelelse herom senest 14 dage efter, at Quick Order har afsendt meddelelsen om ændring af vilkårene. Såfremt Kunden ikke afgiver sådan meddelelse eller sådan meddelelse er afgivet for sent, da bortfalder Kundens adgang til at opsige Aftalen til ophør på den varslede dato og de ændrede vilkår træder i kraft på den varslede dato. Ved ændring af licensafgiften skal alene ændringer på 15 % eller mere anses for en væsentlig ændring.


Overdragelse
Kunden kan ikke overdrage rettigheder og forpligtelser efter købsaftale og nærværende betingelser, medmindre Quick Order forinden skriftligt har samtykket hertil. Quick Order er berettiget til helt eller delvist at overdrage samtlige rettigheder og forpligtelser ifølge købsaftalen og nærværende betingelser til tredjemand.


Tvister
Hvis Quick Order ApS er jeres aftalepart, da skal enhver tvist mellem parterne afgøres efter dansk ret med Retten i Odense som aftalt værneting i første instans.

Hvis Quick Order AS eller QuickOrder Ltd. er jeres aftalepart, da skal enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, herunder tvister vedrørende kontraktens eksistens eller gyldighed, afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen. Voldgiften skal være på engelsk. Voldgiften skal afholdes i Odense. Der skal være en juridisk voldgiftsdommer.

Quickorder © 2014 – 2022 CVR: 36422459